Wilsverklaring euthanasie

Elke persoon die handelsbekwaam en meerderjarig of ontvoogd is, kan een wilsverklaring voor euthanasie indienen. Euthanasie is het op eigen verzoek bespoedigen van de dood of ter dood brengen door een andere dan de betrokkene, van hevig lijdende, ongeneeslijke zieken.

In deze schriftelijke verklaring geef je te kennen dat op het moment je je niet meer kan uiten, een arts euthanasie toepast indien de arts zich ervan verzekerd heeft:

 • dat je lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening, veroorzaakt door een ongeval of door ziekte;
 • dat je in een onomkeerbare coma bent;
 • dat deze toestand, volgens de stand van de wetenschap, onomkeerbaar is.

Aanvragen

Wie?

Als iemand fysiek niet in staat is om de verklaring zelf op te stellen en te tekenen, dan kan hij een meerderjarige persoon aanwijzen die zijn verzoek schriftelijk opstelt. Deze meerderjarige persoon mag geen enkel materieel belang hebben bij het overlijden van de betrokkene. Deze persoon moet de verklaring opstellen in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen. Minstens één getuige mag geen materieel belang hebben bij het overlijden van de patiënt.

De wilsverklaring vermeldt dat de betrokkene niet in staat is te tekenen en waarom.

De wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door degene die het verzoek schriftelijk opstelt, door de getuigen en, in voorkomend geval, door één of meerdere vertrouwenspersonen.

Bij de wilsverklaring wordt een medisch getuigschrift gevoegd als bewijs dat de betrokkene fysiek blijvend niet in staat is de wilsverklaring op te stellen en te tekenen.

Hoe?

Kom langs in het gemeentehuis bij de dienst burgerzaken. Vooraleer de ambtenaar de aanvraag kan invoeren, controleert hij de identiteit van de aanvrager en of alle gegevens op een correcte manier zijn ingevuld. Je krijgt een ontvangstbewijs van de registratie.

Voorwaarden

De wilsverklaring moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 1. De verklaring moet schriftelijk opgemaakt worden.
 2. De persoon die de wilsverklaring aanvraagt moet handelsbekwaam en meerderjarig of ontvoogd zijn.
 3. Bij het opstellen van die verklaring moeten twee meerderjarige getuigen aanwezig zijn. Eén van de getuigen mag geen enkel belang hebben bij het overlijden van de verklaarder.
 4. In de verklaring mogen één of meerdere vertrouwenspersonen vermeld worden. Deze personen brengen in voorkomend geval de behandelende arts op de hoogte van de wilsverklaring. Aanduiding van één of meerdere vertrouwenspersonen is niet verplicht. De huisarts, verplegend personeel of behandelend geneesheer kan niet optreden als vertrouwenspersoon.
 5. De verklaring moet gedateerd worden en ondertekend zijn door alle partijen (verklaarder, getuigen en eventueel de vertrouwensperso(o)n(en). De ondertekening van de verklaarder en de getuigen moet op dezelfde dag gedateerd zijn.
 6. De verklaring vervalt na 5 jaar. De verklaring kan ingetrokken, herzien of vernieuwd worden.

Om op te treden als getuige of vertrouwenspersoon moet je beschikken over een rijksregisternummer.

Let op! De verklaring moet om de 5 jaar hernieuwd worden. Je moet zelf de deadline in de gaten houden. De gemeente brengt je niet op de hoogte als de verklaring vervalt. De herbevestiging gebeurt op dezelfde wijze als het indienen van de eerste wilsverklaring door middel van een nieuwe verklaring. Je kan ook op elk moment je verklaring intrekken. 

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
 • de identiteitskaart van de verklaarder

 • indien van toepassing de identiteitskaart van de opsteller indien de aanvragen fysiek niet in staat is om zelf de verklaring op te stellen

Extra informatie

Maak een afspraak