Afschrift huwelijksakte

Een afschrift van een huwelijksakte is een kopie van een akte uit de registers. De akte vermeldt onder meer de namen, voornamen, geboortedatum, afstamming en huwelijksdatum van de echtgenoten. Een akte bevindt zich in de stad of de gemeente waar je huwde.

Wie kan een afschrift aanvragen?

De volgende personen kunnen een  afschrift verkrijgen zonder volmacht van één van de betrokkenen zelf:

  1. de personen op wie de akte betrekking heeft
  2. openbare overheden
  3. de echtgenoot of overlevende echtgenoot
  4. de wettelijk vertegenwoordiger
  5. bloedverwanten in opgaande of dalende lijn (kinderen - ouders - grootouders)
  6. erfgenamen
  7. de notaris of advocaat die verklaart te handelen in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid

Een derde kan een afschrift van een huwelijksakte afhalen mits voorlegging van een volmacht en de identiteitskaart of kopie van de identiteitskaart van één van de belanghebbenden. Indien je geen volmacht kan voorleggen, sturen we de akte op naar de hoofdverblijfplaats van de betrokkene zelf.

Hoe aanvragen?

Het afschrift kan je aanvragen bij de dienst burgerzaken.

Extra informatie