Adoptie

Adoptie is het vastleggen van een afstammingsband tussen twee personen via een juridische procedure. Deze afstammingsband ontstaat als een persoon (de adoptant) een andere persoon (de geadopteerde) aanneemt als zijn kind. Er zijn twee verschilllende vormen van adoptie: volle en gewone adoptie.

Volle adoptie

Volle adoptie is enkel mogelijk als het geadopteerde kind jonger is dan 18 jaar. Bij volle adoptie worden alle banden met de oorspronkelijke familie opgeheven. Het kind wordt behandeld alsof het geboren is uit de adoptant. Het kind krijgt de familienaam van de adoptant, alsook hetzelfde statuut met dezelfde rechten en verplichtingen.

Gewone adoptie

Gewone adoptie kent geen leeftijdsvoorwaarde. Bij gewone adoptie blijft er een band met de oorspronkelijke familie en is het mogelijk om de oorspronkelijke familienaam te behouden. Het geadopteerde kind behoudt al het erfrecht in hun oorspronkelijke familie en daarnaast verkrijgen ze het recht op de erfenis van de adoptanten.

De tussenkomst van het team burgerzaken balie burgerlijke stand beperkt zich tot het overschrijven van het uitgesproken adoptievonnis van de rechtbank en het aanbrengen van de nodige randmeldingen. Bij een buitenlandse adoptie door een Belgische adoptant is het zeer belangrijk dat je ook de geboorteakte van de geadopteerde laat overschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

Een overschrijving van adoptie kan je gratis krijgen bij de dienst burgerzaken.

Er zijn verschillende voorwaarden verbonden aan het recht om een kind te adopteren, onder meer een leeftijdsvoorwaarde, een voorwaarde tot bekwaamheid en geschiktheid van de adoptant.

Gevolgen van adoptie

Gevolgen van volle adoptie

  • Het geadopteerde kind krijgt de familienaam van de adoptant.

  • Het geadopteerde kind en zijn afstammelingen krijgen een statuut met dezelfde rechten en verplichtingen, alsof het kind geboren is uit de adoptant(en).

Gevolgen van gewone adoptie

  • Het geadopteerde kind krijgt de familienaam van zijn adoptant.

  • Bij gewone adoptie is het mogelijk om naast deze familienaam de oorspronkelijke familienaam te behouden.

  • De adoptant krijgt het ouderlijk gezag ten aanzien van de geadopteerde.

  • Het geadopteerde kind en zijn afstammelingen behouden al het erfrecht in hun oorspronkelijke familie. Daarnaast verkrijgen ze ook recht op de erfenis van de adoptant(en).

Adoptiepremie en adoptieverlof

Je hebt recht op een adoptiepremie bij het adopteren van een kind dat recht doet ontstaan op kinderbijslag. Het bedrag van deze adoptiepremie is gelijk aan dat van het kraamgeld bij een eerste kind. Afhankelijk van de leeftijd van het kind heb je ook recht op adoptieverlof. De duur van het verlof is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Extra informatie
  • Rechtbank van eerste aanleg, Burgemeester Nolfstraat 10A, 8500 Kortrijk, 056 26 94 58
  • Notaris
  • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin (Hallepoort 27, 1060 Brussel) of de Federale Centrale Autoriteit / dienst internationale adopties (Waterloolaan 115, 1000 Brussel).