Premie vriendenkring van het onderwijs

Elke school waarvan de schoolinfrastructuur zich op Deerlijks grondgebied bevindt heeft een vriendenkring. Een vriendenkring bestaat uit vrijwilligers en wordt onder meer opgericht met het oog op het ontwikkelen van een werking die bijdraagt aan de kwaliteit van de schoolse en buitenschoolse activiteiten. Om de kwaliteit van de schoolse en buitenschoolse activiteiten te verhogen ondersteunt de gemeente deze financieel via het verlenen van toelagen aan de vriendenkringen van het onderwijs die deze activiteiten organiseren.

De toelage bedraagt per jaar en per school waarvan de schoolinfrastructuur zich bevindt op Deerlijks grondgebied een forfait van 200 euro, vermeerderd met 2,50 euro per gewogen leerling.

Voorwaarden

  • De vriendenkring is van een school waarvan de schoolinfrastructuur zich bevindt op Deerlijks grondgebied.
  • De aanvraag van de gemeentelijke tussenkomst moet schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen worden gericht door middel van een aanvraagformulier dat vergezeld is van de nodige verantwoordingsstukken waaruit blijkt dat het geld aan het vooropgestelde doel werd besteed.
  • De aanvraag moet je ten laatste op 1 december van elk jaar indienen.

Wat moet je meebrengen?

  • aanvraagformulier (volledig ingevuld)
  • de nodige verantwoordingsstukken waaruit waaruit blijkt dat het geld aan het vooropgestelde doel werd besteed

Wetgeving of reglement

Premie vriendenkring van het onderwijs – premiereglement

Premie vriendenkring van het onderwijs - aanvraagformulier